De Beys Prize: a different approach to cognitive impairments

Professor Eric Salmon, Liège University Hospital, Neuropsychiatry, De Beys Prize 2014, King Baudouin Foundation

Professor Eric Salmon (Liège University Hospital) is working on an innovative approach to Alzheimer’s disease and other cognitive disorders which is based on the patient’s abilities. He has been awarded the three-yearly Prize (€ 120,000) by the Maria-Elisa and Guillaume De Beys Fund. Eric Salmon: “In cognitive disorders, patients can stay independent for longer through finding tailored solutions. If a patient likes playing cards with friends, look for a solution that will allow him/her to continue doing that. Or work together to create a timetable with a fixed routine to improve the organization of everyday life. There are also techniques that make it possible to circumvent some possible pitfalls: if a new nurse introduces herself as Astrid, she will have to repeat this many times. But if she says that her first name is the same as the mother of King Baudouin, that can help…”

 

In Dutch:

PRIJS DE BEYS: EEN ANDERE AANPAK VOOR COGNITIEVE STOORNISSEN

Sinds enkele jaren werkt professor Eric Salmon aan een vernieuwende aanpak voor de ziekte van Alzheimer en andere cognitieve stoornissen, die vertrekt vanuit de mogelijkheden en niet vanuit de tekorten van de patiënt. Deze menselijke en sociale visie op de ziekte is nu bekroond door het Fonds Maria-Elisa en Guillaume De Beys. Dit Fonds kent om de drie jaar de Prijs De Beys toe, die een medisch onderzoeksproject met een sociale dimensie bekroont. Het is een van de meest prestigieuze onderscheidingen in haar soort in België. Het onderzoek kan zich situeren op vele domeinen, maar het moet wel proberen nieuwe antwoorden te geven op crisissituaties waar groepen patiënten mee af te rekenen krijgen.

Voldoende zelfredzaam

De laureaat voor 2014 is de neuroloog Eric Salmon, die aan het hoofd staat van de Geheugenkliniek van het Universitair Ziekenhuis van Luik. Zijn onderzoeksprogramma is gericht op de levenskwaliteit van mensen met geheugenproblemen: hij toont aan dat deze mensen, middels een aantal aanpassingen aan hun levenswijze en die van hun entourage, vaak relatief autonoom kunnen leven, ook als de ziekte al verder gevorderd is.

Eric Salmon: “Bij cognitieve stoornissen of geheugenproblemen bestaat de neiging om de tekorten te benadrukken: alles wat de patiënt niet meer kan, de problemen die hij heeft.

Hij krijgt al snel het etiket ‘alzheimer’ opgekleefd, alsof hij, van de ene op de andere dag, niet meer kan functioneren. Nochtans blijven veel mogelijkheden intact, en dit nog lang na de diagnose. Die capaciteiten kunnen aangesproken worden, op voorwaarde dat een aantal gewoonten veranderen en dat gedrag en strategieën worden aangepast. Dat onderzoeken wij in de Geheugenkliniek.”

 

Wat stelt u voor aan de patiënten die bij u komen?

“Eerst en vooral een grondige evaluatie, niet alleen van wat de persoon niet meer zo goed kan, maar vooral van de mogelijkheden die nog intact zijn. We zoeken dan naar de aanpassingstechnieken die in het dagelijks leven kunnen worden toegepast, rekening houdend met de prioriteiten van de patiënt. Want er moeten keuzes worden gemaakt: door de ziekte kan de patiënt niet alles doen zoals voorheen. Het gaat om een oplossing op maat. Als een kaartje leggen met vrienden echt belangrijk is in het leven van de patiënt, dan zoeken we aangepaste strategieën die dit mee mogelijk blijven maken.”

 

Hoe zien die strategieën er uit?

“Het kan gaan om kleine, eenvoudige dingen waar niet altijd aan wordt gedacht. Een voorbeeld: paradoxaal genoeg zijn het net mensen met geheugenproblemen die zelden een agenda gebruiken! Want de agenda staat voor hen voor hun professionele loopbaan en die ligt achter hen. Ze denken dat ze geen agenda meer nodig hebben. Of ze gebruiken hem verkeerd: je kan het gebruik ervan aanpassen aan de nieuwe levensomstandigheden. We zetten met de patiënten en hun naasten ook een routine op, via een progressief leerpatroon, om het dagelijks leven beter te organiseren.”

 

Wat is precies de rol van de omgeving in dit proces?

“Die rol is essentieel, omdat de familie ook haar gedrag moet aanpassen. Anders winden ze zich op voor niets en roepen ze de hele tijd uit: ‘Maar ik heb je al twintig keer uitgelegd hoe je de decoder moet aanzetten!’. Dat verergert het probleem onnodig. En inderdaad, iets herhalen, tien keer of honderd keer, heeft geen zin. Je moet er iets anders op vinden. Er zijn technieken om moeilijke klippen te omzeilen, om te spelen met semantische associaties, om analogieën te bedenken, om de mogelijkheden die nog (meer) intact zijn aan te spreken, zoals het langetermijngeheugen, of om procedures te volgen. Als een nieuwe verpleegster zich voorstelt als Astrid, dan dreigt ze dat vaak te zullen moeten herhalen. Maar als ze zegt dat ze dezelfde voornaam heeft als de echtgenote van koning Leopold III en van de huidige prinses, dan kan dat al veel beter gaan…”

 

Wat betekent de Prijs De Beys voor uw onderzoek ?

“We hebben een overeenkomst met het RIZIV, dat ons project erkend heeft. Er zijn nu twaalf regionale expertisecentra in België. Naast het prestige dat ermee verbonden is, geeft de Prijs De Beys ons de kans om ons onderzoek voort te zetten buiten het kader van deze overeenkomst. We werken in het bijzonder op concepten van plasticiteit van de hersenen en van cognitieve reserve: vertraagthet feit van gevarieerde activiteiten te blijven doen en sociale contacten te blijven onderhouden de voortgang van de ziekte, en tot op welke hoogte? Op dit moment is dit slechts een hypothese in de wetenschappelijke wereld, maar ze wordt ernstig bestudeerd.”

 

In French:

PRIX DE BEYS: UNE AUTRE APPROCHE DES TROUBLES COGNITIFS

Depuis plusieurs années, le professeur Eric Salmon développe une approche innovante de la maladie d’Alzheimer et des troubles cognitifs, en partant

des ressources de la personne plutôt que de ses déficits. Cette vision humaine et sociale de la maladie a été récompensée par le Fonds Maria-Elisa et

Guillaume De Beys.

 

Ce Fonds décerne tous les trois ans le Prix De Beys, qui couronne un projet de recherche médicale à dimension sociale. C’est l’une des plus prestigieuses distinctions du genre en Belgique. Les domaines concernés peuvent être très variés, mais la recherche doit tenter d’apporter de nouvelles réponses à des situations de crise auxquelles des groupes de patients sont confrontés.

 

Une autonomie satisfaisante

Le lauréat 2014 est le neurologue Eric Salmon, qui dirige la Clinique de la Mémoire au CHU de Liège. Son programme de recherche est en effet centré sur la qualité de vie des patients qui souffrent d’une maladie de la mémoire : il montre que, moyennant certaines adaptations dans son mode de vie et dans celui de son entourage, la personne peut souvent conserver une autonomie relative mais satisfaisante, même jusqu’à un stade assez avancé de la maladie.

Eric Salmon : “Lorsque des difficultés cognitives ou des troubles de la mémoire surgissent, on a tendance à mettre l’accent sur les déficits : tout ce que le patient ne parvient plus à faire, les problèmes qu’il rencontre. La personne est donc très vite étiquetée ‘Alzheimer’, comme si, du jour au lendemain, elle n’était plus du tout capable de fonctionner normalement. Pourtant, un grand nombre de ressources et de capacités sont préservées et le resteront pendant une grande partie de la maladie. Elles peuvent être mobilisées, mais à condition de changer certaines habitudes, d’adopter de nouveaux comportements, d’imaginer des stratégies adaptées. C’est l’objet du travail de recherche que nous menons à la Clinique de la Mémoire.”

 

Que proposez-vous aux patients qui viennent vous trouver ?

“Tout d’abord un bilan approfondi, qui évalue non seulement les actes dans lesquels la personne est moins performante, mais surtout les capacités encore intactes. À partir de là, nous recherchons les techniques d’adaptation qui peuvent être mises en place dans la vie quotidienne, compte tenu des priorités du patient. Car il est clair qu’il faut faire des choix : à cause de la maladie, on ne peut plus tout faire comme avant. C’est donc aussi une approche très personnalisée. Si pouvoir continuer à jouer aux cartes avec ses amis est vraiment quelque chose qui compte dans la vie d’un patient, nous allons mettre l’accent sur des stratégies adaptées à cette activité-là.”

 

En quoi consistent précisément ces stratégies?

“Il peut s’agir de petites choses toutes simples, mais auxquelles on ne pense pas toujours. Un exemple : paradoxalement, les personnes atteintes de troubles de la mémoire sont souvent celles qui pensent le moins à utiliser un agenda ! Parce que l’agenda est lié à une vie professionnelle révolue et donc ceux qui ne travaillent plus s’imaginent qu’ils n’en ont plus besoin. Ou alors, il est mal utilisé : on peut apprendre à en faire un usage adapté aux nouvelles conditions de vie. Nous développons aussi avec les patients et leurs proches toute une série de routines, par un apprentissage progressif et sans erreur, pour mieux gérer des situations de la vie quotidienne.”

 

Justement, quel est le rôle des proches dans ce processus ?

“Il est essentiel, parce que les proches doivent eux aussi adapter leur comportement. Sinon, on s’énerve pour rien, on finit par s’écrier : ‘Mais je t’ai déjà expliqué vingt fois comment allumer le décodeur !’, ce qui ne fait qu’aggraver inutilement le problème. Eh bien non, répéter ne sert à rien, ni dix fois, ni cent fois, il faut donc trouver autre chose. Il existe des techniques pour contourner la difficulté, jouer sur des associations sémantiques, trouver des analogies, exploiter des compétences mieux préservées, comme la mémoire lointaine ou celle des procédures. Si une nouvelle infirmière se présente en disant qu’elle s’appelle Astrid, elle risque de devoir le répéter souvent en vain. Mais si elle dit qu’elle a le même prénom que l’épouse du roi Léopold III et que la princesse actuelle, ça peut marcher beaucoup mieux…”

 

Quelle est l’importance du Prix De Beys pour vos recherches ?

“Nous avons une convention avec l’INAMI, qui a reconnu notre projet et qui a permis la création de douze centres de réadaptation cognitive en Belgique. Outre le prestige qui y est lié, le Prix De Beys nous donne l’occasion d’avancer dans nos recherches en dehors du cadre de cette convention. Nous travaillons notamment sur les concepts de plasticité cérébrale et de réserve cognitive : dans quelle mesure le fait de conserver certaines activités variées et d’entretenir des contacts sociaux retarde-t-il la progression de la maladie ? Pour le moment, ce n’est encore qu’une hypothèse dans le monde la recherche, mais elle est considérée comme très sérieuse.”

 

Many thanks to the King Baudouin Foundation

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.